Tijd voor een Cloud Center of Excellence

13 januari 2021
SHARE

De komende jaren worden dubbele groeicijfers verwacht als het gaat om investeringen in de public cloud en IaaS. Veel organisaties gaan binnen afzienbare tijd de stap wagen of vergroten de bestaande investeringen in public cloud. Maar hoe zorg je er als organisatie voor dat een migratie naar de public cloud vlekkeloos en gestructureerd verloopt? In het antwoord op deze vraag maakt het Cloud Center of Excellence (CCoE) steeds vaker zijn opwachting. En terecht.

Het inrichten van een CCoE, een best practice voor het faciliteren van een succesvolle cloudadoptie, is namelijk een must voor bedrijven die weten dát ze de overstap naar de public cloud moeten maken, maar niet hoe. Waar het CCoE initieel begon als een technisch raamwerk, groeit het nu uit tot een controlecentrum van waaruit de IT-afdeling haar cloudprojecten kan implementeren, begeleiden en operationeel managen. Het CCoE maakt regievoering mogelijk, zodat zaken als security, compliance, performance en kostenbeheersing succesvol beheerd kunnen worden. Maar waar moet je beginnen?

Eerste stappen

Voor een succesvolle cloudadoptie is het zaak dat organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium beschikken over een CCoE om intern draagvlak te kunnen creëren. Binnen een organisatie zal namelijk veel veranderen en draagvlak is bepalend voor het succes van de cloudstrategie, Het gaat hierbij dan niet alleen om veranderingen op het gebied van technologie en skills, maar ook om een cultuurverandering en het opbouwen van een community. Daarbij is het cruciaal dat er overeenstemming bestaat over het feit dat het CCoE als centraal orgaan beslissingen neemt, de strategie uitvoert, regie voert, beleid uitzet en best practices promoot. En dit alles onder leiding van een cloud architect die een sleutelrol heeft in dit geheel.

Drie pijlers

Gartner onderscheidt drie belangrijke functies van het Cloud Center of Excellence:

  1. Brokerage

    Het CCoE fungeert als interne cloud service broker. Het is daarom van belang dat binnen het CCoE de juiste mensen en middelen ingezet worden om de organisatie te ondersteunen bij het kiezen voor en het integreren en aanpassen van cloudoplossingen. Het CCoE biedt kennis en expertise als het gaat om oplossingen van cloudaanbieders, standaarden en aanbevelingen voor de cloudarchitectuur, en het bepaalt de processen voor het werken met cloudleveranciers binnen de organisatie. Daarnaast beschikt het CCoE over kennis van de bredere cloudmarkt en de oplossingen die in de toekomst mogelijk interessant zijn, waardoor de organisatie te allen tijde verzekerd is van toekomstbestendige cloudadoptie.

  2. Governance

    Binnen het CCoE speelt governance een cruciale rol, en die gaat verder dan alleen ‘controle houden’ en kosten beheersen. Het gaat ook om het bieden van guidelines die good practices voorstaan en wijzen op de risico’s, en guardrails die moeten voorkomen dat zaken verkeerd gaan, zelfs wanneer iemand opzettelijk een fout zou maken. Belangrijk hierbij is de implementatie van organisatiebreed beleid en bijbehorende maatregelen.

  3. Community

    Het CCoE vervult ook een belangrijke rol bij het begeleiden van organisaties in de cloudadoptie, en kan ervoor zorgen dat binnen organisaties meer draagvlak ontstaat voor de journey to the cloud. Zo is het CCoE bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opzetten een virtuele community, de Cloud Community of Practice (CoP). Met de inrichting van een CCoE verzekert een organisatie zich ervan dat kennis gedeeld kan worden, informatie gecentraliseerd beschikbaar is en de juiste stakeholders betrokken zijn.

De afgelopen jaren is binnen veel organisaties een wildgroei aan applicaties en een ‘spaghetti-architectuur’ ontstaan. Steeds meer organisaties zijn overgestapt op een meer gedistribueerd model van development, en accepteren dat ‘citizen developers’ actief zijn. Door een gebrek aan governance kan iedere afdeling naar hartenlust (cloud)applicaties bouwen en in gebruik nemen. Als gevolg hiervan gaat de cloudadoptie binnen businessunit IT soms sneller dan de centrale IT-afdeling bereid is te ondersteunen. Het resultaat: een totaal gebrek aan centraal beheer van ad-hoc cloudprojecten en een sterke toename van shadow IT.

Regie terugpakken

Hoe kan de IT-afdeling de regie (terug)pakken? De business schreeuwt op dit moment om een instrument dat het voor de centrale IT-afdeling van mid-sized enterprise-organisaties mogelijk maakt de cloudstrategie uit te voeren. Het CCoE biedt uitkomst. Binnen veel organisaties verloopt de cloud journey (nog) niet succesvol. Na de migratie blijkt bijvoorbeeld dat de omgeving niet volledig compliant is, te veel kosten met zich meebrengt of nog niet voldoet aan de verwachtingen ten aanzien van flexibiliteit en schaalbaarheid. Het CCoE is een instrument dat ook een cruciale rol kan spelen bij het voldoen aan de eisen ten aanzien van security, compliancy en kosten.

Het succes van het CCoE valt of staat uiteindelijk met het mandaat en de steun die het krijgt van de CIO. Daarnaast is het belangrijk dat de guidelines die vanuit het CCoE gegeven worden realistisch zijn met betrekking tot de beschikbare resources en skills. Het gaat om wat praktisch haalbaar is, en niet om wat de ideale situatie zou moeten zijn. Tot slot heeft het bestaan van het CCoE niet per definitie tot gevolg dat de business vanzelf met cloudprojecten op de proppen komt.

De voorspelde groeicijfers van de public cloud laten zien dat de komende jaren vele handen nodig zijn die het werk met betrekking tot cloudmigraties lichter maken. De tijd is dan ook rijp om te starten met de inrichting van een CCoE. De ontwikkelingen gaan namelijk razendsnel. Waar nu de focus ligt op de cloudmigratie zelf, is de verwachting dat over een aantal jaar er veel meer aandacht zal zijn voor low-code- en datagerelateerde projecten die binnen de cloudomgeving moeten gaan draaien. Hoe eerder er een CCoE op poten is gezet, hoe beter er op deze veranderende situatie geanticipeerd kan worden. Zo pakt de IT-afdeling ook op de lange termijn de regie en wordt voorkomen dat hun cloudaanpak ad hoc van aard blijft.

Wil je meer weten over CCoE? 

Bekijk onze CCoE pagina!

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Neem contact op met onze experts »