In 9 stappen naar een voorspelbare IT-omgeving

19 juni 2019
SHARE

IT Operations Analytics (ITOA) is de volgende stap na Application Performance Management (APM). Bij APM wordt gemonitord of de beschikbaarheid en performance van applicaties voldoen aan de gestelde norm, terwijl bij ITOA de gehele IT-omgeving wordt gemonitord en geanalyseerd. Bij ITOA gaat het om het correleren van data uit zoveel mogelijk relevante bronnen, inclusief businessdata, waarmee de IT-omgeving voorspelbaar wordt gemaakt. Hoe werk je toe naar een voorspelbare IT-omgeving? Lees welke stappen moeten worden genomen.

1. Bepaal je niveau 

De eerste stap is het vaststellen van het huidige niveau. Bijna elke organisatie houdt zich al in meer of mindere mate bezig met ITOA, zonder zich daar bewust van te zijn. Ook IT-afdelingen die nog reactief te werk gaan, passen bepaalde middelen toe of hebben processen ingericht die een eerste stap zijn richting ITOA. Het is belangrijk te beseffen dat ITOA geen vervangende aanpak is voor de huidige monitoring- en beheerprocessen, maar een aanvulling op hetgeen al is ingericht. Breng dus in kaart welke processen en tools al zijn ingericht, om het vervolgpad te bepalen.

2. Stel KPI's op met de business

ITOA kenmerkt zich door een sterke focus op organisatiedoelstellingen. De behoefte van de business en het effect van IT op businessprocessen staat centraal. Zo is ‘wat betekent een halve seconde vertraging op het systeem voor de business?’ een belangrijke vraag. Wat betekent het voor de helpdeskmedewerker als hij bij het zoeken in een CRM-systeem altijd meerdere seconden wachttijd heeft? En welke invloed heeft de laadtijd op de conversie van een webshop? Bepaal dus samen met de business welke KPI’s belangrijk zijn en wat daarbij de grenswaarden zijn.

3. Definieer relevante databronnen 

Om de KPI’s te behalen zijn inzichten nodig. Welke inzichten zijn dat? En welke databronnen moeten daarvoor worden geraadpleegd? Dit gaat zowel om data uit de IT-omgeving (logs, CPU, laadtijden, configuraties, etc.) als business data (wat gebeurt er op social media? Hoeveel stroom verbruikt locatie X? Welke marketingcampagne loopt er?). Door de gegevens continu te monitoren en te correleren ontstaat informatie op basis waarvan voorspellingen gedaan kunnen worden over het gedrag van IT op de korte en lange termijn.

4. Kies een product 

Op technologisch vlak is het noodzakelijk om met behulp van monitoring software meerdere parameters te monitoren en de output te verzamelen in overkoepelende software, dat de data uit afzonderlijke processen opslaat en combineert. Deze software moet een bepaalde mate van intelligentie en machine learning-eigenschappen bezitten, waardoor patronen en correlaties automatisch zichtbaar worden. Afhankelijk van welke databronnen als relevant zijn gedefinieerd, zullen diverse producten deze data moeten verzamelen. 

5. Selecteer de juiste mensen 

Het slagen van een ITOA-strategie is altijd afhankelijk van mensen. Het is belangrijk dat goed nagedacht wordt over de samenstelling van het team waarin zowel mensen uit de IT als de business een plaats krijgen. IT heeft kennis van de tooling en kan de koppelingen maken met de gedefinieerde databronnen. De mensen uit de business moeten het belang van IT erkennen en de processen kunnen beleggen in de organisatie. Dit samengestelde team vormt de brug tussen business en IT en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

6. Bepaal afhankelijkheden 

Losse data is nog geen informatie. Het is daarom belangrijk te bepalen welke afhankelijkheden of gebeurtenissen moeten leiden tot actie. De afzonderlijke paramaters moeten immers nog met elkaar gecorreleerd worden. Hiervoor is praktijkervaring nodig en de eerder gekozen software die de verbanden kan leggen. Er moeten bijvoorbeeld alarmbellen afgaan als waarden boven een kritische grens uitkomen, maar ook als bepaalde opeenvolgende gebeurtenissen plaatsvinden of zich andere specifieke situaties voordoen. Kortom: wanneer is er sprake van een verband of afhankelijkheid en is actie nodig? 

7. Richt processen in

ITOA vraagt om aanvullende processen. De business moet al vroeg aanhaken om relevante databronnen te definiëren, maar ook de opvolging van de verkregen inzichten moet vooraf worden vastgelegd. Wie kijkt naar de voorspellende informatie? Is er een ‘single point of truth’ waar alle betrokken afdelingen naar kijken? Met één centrale waarheid spreekt iedereen dezelfde taal en kunnen afspraken worden gemaakt over de te nemen acties. Welk proces wordt in gang gezet wanneer een risicovolle wijziging is uitgevoerd? Wie schaalt systemen op als uit externe bronnen blijkt dat de load zal oplopen? Een fysieke Control Room kan hierbij helpen.

8. Betrek de eindgebruiker

ITOA draait om een holistische aanpak. Het is dus zaak om het IT-landschap te benaderen vanuit een ketengedachte. Allerlei factoren kunnen immers invloed hebben op de prestaties van het landschap. Zo kan het zijn dat alle afzonderlijke technische domeinen goed functioneren, maar dat vanuit het eindgebruikersperspectief de performance daar niet bij aansluit. Betrek daarom de eindgebruiker bij de analyses en bekijk het functioneren van applicaties en systemen vanuit een domein overstijgende blik. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de performance en het effect voor eindgebruikers.

9. Ga aan de slag!

Het is belangrijk te beseffen dat een voorspelbare IT-omgeving niet van de een op de andere dag wordt bereikt. De strategie kan in fases worden geïmplementeerd, afhankelijk van welke producten en processen al zijn ingericht. Starten met ITOA begint dus simpelweg met het verder uitbouwen van bestaande monitoringsprocessen. Kijk daarbij vooral naar de koppeling met de business (hoe kan IT de bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen?) en welke data daarvoor nodig is. Gaandeweg word je steeds volwassener in ITOA met als doel: voorspelbaarheid.

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››