Beslist.nl Video Testimonial

23 juli 2018
SHARE
Beslist.nl is een full-service digitaal marketingbedrijf dat consumenten naar e-shops leidt. In deze video leggen ze uit waarom het interessant is om met een managed service provider te werken. Dankzij Sentia's aanwezigheid en digitale mogelijkheden, Beslist.nl luidde het digitale tijdperk in en leverde geweldige ervaringen voor haar klanten.
Sentia helpt ons om goed en zorgvuldig onze IT te beheren

Ted Van Dongen - CTO beslist.nl

Contact onze expert!

Meer over dit onderwerp? Stel nu jouw vragen en krijg een helder antwoord!

Contact onze expert ››

A little spark can lead to great things.
You just need to know how to ignite it.

Contact us using the form below or get in touch via +31 88 42 42 200 or info@sentia.com

Start to lead the way ››